Υποτροφίες CERN

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (CERN)

 

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Μηχανικών καθώς και Θεωρητικών και Θετικών Επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:
Α. Υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students)
Β. Θερινούς Φοιτητές (Summer Students)

Α. Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για Υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students).

Περιγραφή
Το Πρόγραμμα Υποψηφίων Διδακτόρων (Doctoral Student Programme) αφορά υποψήφιους διδάκτορες υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Εφαρμοσμένη Φυσική, Μηχανική ή Πληροφορική ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος της, από 12 έως 36 μήνες στο CERN.

Το Πρόγραμμα Υποψηφίων Διδακτόρων ορίζεται αρχικά για 1 έτος, και ανανεώνεται συνήθως για τους επόμενους 12 μήνες. Η συνολική περίοδος (έως 36 μήνες) μπορεί να διευρυνθεί το ανώτερο μέχρι 4 συναπτά έτη.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να έχουν ήδη καθορισμένο θέμα διατριβής από το οικείο Πανεπιστήμιό τους ή να αναζητούν θέμα διατριβής. Για την δεύτερη περίπτωση, το CERN προτείνει περιγραφές διατριβών (http://hrapps.cern.ch/public/f?p=124:7:825164699361083) οι οποίες μπορούν να συζητηθούν μεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα, του οικείου Πανεπιστημίου του και του CERN.

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Έλληνες υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι:

 • έχουν αρχίσει ή πρόκειται να αρχίσουν διδακτορικό πρόγραμμα σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο,
 • θα εκπονήσουν στο CERN εργασία που θα αποτελεί το σύνολο ή τμήμα της διατριβής που απαιτείται για την απόκτηση του PhD. Η καθημερινή επίβλεψη των υποψήφιων διδακτόρων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο CERN θα αποτελεί ευθύνη μελών του προσωπικού του CERN. Η απονομή του διδακτορικού τίτλου αποτελεί ευθύνη των οικείων Πανεπιστημίων τους. Κατά συνέπεια και σε κάθε περίπτωση οι ακαδημαϊκές διαδικασίες θα συζητούνται μεταξύ του επιβλέποντα της διατριβής στο οικείο Πανεπιστήμιο και του επιβλέποντα στο CERN,
 • έχουν καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.

Γνωστικά πεδία
Εφαρμοσμένη Φυσική, Τεχνολογία Πληροφορικής, Μαθηματικά, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού, Οργανολογία για Επιταχυντές και Πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής, Επιστήμη Υλικών, Ακτινοπροστασία, Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος, Επιστήμη των (Τηλε-) Επικοινωνιών, Τοπογραφία, Εξαιρετικά Υψηλό Κενό.

Φοιτητές με ειδίκευση στην Θεωρητική ή Πειραματική Σωματιδιακή Φυσική δεν είναι επιλέξιμοι σε αυτό το Πρόγραμμα.

Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN, μετά από ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποκλειστικά στον ιστότοπο του οργανισμού CERN (http://cern.ch/jobs) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει ο οργανισμός CERN, κατά τον χρόνο υποβολής.

Περίοδοι Επιλογής
Απρίλιος, και Νοέμβριος.

Συγχρηματοδότηση Υποτροφιών
Βάσει της από 12/3/2009 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ ΙΚΥ – ΕΜΠ – CERN και του από 18/5/2010 Μνημονίου Συνεργασίας Ι.Κ.Υ. και όλων των Πανεπιστημίων όπως αυτά εκπροσωπούνται από το ΕΜΠ, το ΙΚΥ (κατά 65%) και κάθε συμμετέχον Πανεπιστήμιο (κατά 35%) θα συγχρηματοδοτήσουν σε ποσοστό 100% (ελληνική συμμετοχή) τη διάρκεια μετεκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μήνες για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα (Doctoral Student).

Οι δαπάνες των υποτρόφων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του Προγράμματος Υποψηφίων Διδακτόρων, θα καλύπτονται πλήρως από τον οργανισμό CERN.

Σχετικό link του CERN
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1&p_web_page_id=5831&p_no_apply=Y&p_show=N

Β. Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για Θερινούς Φοιτητές (Summer Students).

Περιγραφή
Το Πρόγραμμα Θερινών Φοιτητών (Summer Students Programme) απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Επιστήμης Μηχανικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής-Χημείας οι οποίοι θα μετεκπαιδευτούν στις ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στα πειράματα του CERN για ένα διάστημα 8 έως 13 εβδομάδων, κατά τη θερινή περίοδο στον CERN.

Εκτός από τη μετεκπαίδευση στις πειραματικές ομάδες, οι Θερινοί Φοιτητές παρακολουθούν μια σειρά από διαλέξεις Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής, Φυσικής και Επιστήμης Υπολογιστών, ειδικά προετοιμασμένες για αυτούς. Επισκέψεις στους Επιταχυντές και στις περιοχές των πειραμάτων αποτελούν μέρος του Προγράμματος καθώς και συνεδρίες συζητήσεων, εργαστήρια και συνεδρίες δημοσιεύσεων. Οι Θερινοί φοιτητές απαιτείται να ετοιμάσουν μια σύντομη έκθεση για την εργασία τους στον CERN η οποία πρέπει να υποβληθεί στο τέλος της παραμονής τους.

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι:

 • φοιτούν σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο και θα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών πλήρους φοίτησης μέχρι το καλοκαίρι του 2011 ή θα αποφοιτήσουν το καλοκαίρι του 2011,
 • δεν έχουν εργαστεί προηγουμένως στον CERN (π.χ. ως User ή Technical Student),
 • έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ενώ θα εκτιμηθεί η γνώση της Γαλλικής και
 • επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν κατά τη θερινή περίοδο στον CERN.

Γνωστικά πεδία
Επιστήμη Μηχανικών, Επιστήμη Υπολογιστών, Φυσική, Φυσική-Χημεία.

Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN, μετά από ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποκλειστικά στον ιστότοπο του οργανισμού CERN (http://cern.ch/jobs) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει ο οργανισμός CERN, κατά τον χρόνο υποβολής.

Περίοδος Επιλογής
Μάρτιος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 2011: 26/1/2011

Συγχρηματοδότηση Υποτροφιών
Βάσει της από 12/3/2009 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ ΙΚΥ – ΕΜΠ – CERN και του από 18/5/2010 Μνημονίου Συνεργασίας Ι.Κ.Υ. και όλων των Πανεπιστημίων όπως αυτά εκπροσωπούνται από το ΕΜΠ, το ΙΚΥ (κατά 65%) και κάθε συμμετέχον Πανεπιστήμιο (κατά 35%) θα συγχρηματοδοτήσουν σε ποσοστό 100% (ελληνική συμμετοχή) την πλήρη διάρκεια της παραμονής για μετεκπαίδευση που αντιστοιχεί σε δύο (2) έως τρεις (3) μήνες) για Θερινούς Φοιτητές (Summer Students).

Σχετικό link του CERN
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1&p_web_page_id=5831&p_no_apply=Y&p_show=N

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι αποκλειστικά στον ιστότοπο του CERN

Όροι – Προυποθέσεις επιλεξιμότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προυποθέσεις:

 • ελληνική υπηκοότητα
 • καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας
 • εγγεγραμμένοι σε ελληνικά πανεπιστήμια
 • ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε κατηγο΄ριας προγράμματος

Επιλογή των υποτρόφων
Αρμόδιες Επιτροπές Επιλογής του CERN

Διαδικασία ενστάσεων των υποψηφίων
Δεν προβλέπεται

Υποχρεώσεις των Υποτρόφων κατά τη μετεκπαίδευση
Οι υπότροφοι οφείλουν να τηρούν:

 • Κανόνες και κανονισμούς λειτουργίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα του προσωπικού του Οργανισμού
 • Κανόνες εκπαίδευσης και πνευματικών δικαιωμάτων
 • Κανόνες εμπιστευτικότητας που απαιτεί ο Οργανισμός
 • Κανονισμούς του ΙΚΥ που διέπουν το πρόγραμμα υποτροφιών «ΙΚΥ – CERN» (Σύμβαση υποτρόφου)

Οι οικονομικές αποζημιώσεις (υποτροφία + ασφαλιστική κάλυψη) των υποτρόφων καθορίζονται σε ετήσια βάση από τον Οργανισμό CERN και καταβάλλονται στους δικαιούχους σε ελβετικά φράγκα (CHF).

Μετά το πέρας της χρηματοδότησης των υποτρόφων από το πρόγραμμα, το CERN αναλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους έως τη λήξη του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην:
κ. Μάρθα Αγιουτάκη
τηλ: +30 210 3726380
e-mail: magiou@iky.gr,
fax: +30 210 3252468

--------------------------------------------------------------------------

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπορείτε να απευθύνεστε:
Π.Συμεωνίδου
Τηλ. (+30) 2310 99 6743
Φαξ: (+30) 2310 99 5112
Email: psymeoni@ad.auth.gr