Υποτροφίες για την Παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας

1. Ένας αριθμός μηνιαίων υποτροφιών χορηγούνται σε αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού προκειμένου να παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διάστημα από μέσα Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου. Στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. H υποτροφία απαλλάσσει τους σπουδαστές από την υποχρέωση καταβολής των τελών εγγραφής και φοίτησης στο Σχολείο και εφόσον οι υπότροφοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • ΑΙΤΗΣΗ του υποψηφίου σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. με μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας που θα επικολληθεί στην αίτηση
  • Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητα του υποψηφίου ως φοιτητή (προπτυχιακού/μεταπτυχιακού/Υ.Δ.), ή αντίγραφο πτυχίου για τους πτυχιούχους ή απολυτήριο λυκείου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές από πρόσωπα ακαδημαϊκού, κατά προτίμηση, κύρους στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική ή ιταλική ή ισπανική γλώσσα ή μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
  • Βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική ή ιταλική ή ισπανική γλώσσα
  • Φωτοτυπία σελίδας διαβατηρίου εν ισχύ ή ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει το πλήρες όνομα/επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

3. Υποβολή δικαιολογητικών

  • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο (σφραγίδα ταχυδρομείου)
  • Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε ξένη γλώσσα (εκτός της αγγλικής ή γαλλικής, ή ιταλικής ή ισπανικής) πρέπει να είναι μεταφρασμένα ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και επικυρωμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή από πιστοποιημένο μεταφραστή. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε αντίγραφο (π.χ. απολυτήριο, πτυχίο) πρέπει να είναι επικυρωμένα για την γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και επικυρωμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό με την προϋπόθεση όμως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που υποχρεώνεται να ορίσει η κάθε συμβαλλόμενη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης.
  • Αποστολή ή κατάθεση αίτησης που δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αποστολή ή κατάθεση δικαιολογητικών που δεν συνοδεύονται από αίτηση δεν συνιστούν υποψηφιότητα για την υποτροφία. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται άπαξ δεν λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν εκ νέου αίτηση του υποψηφίου. Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
  • Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου των δικαιολογητικών μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν σε τακτή προθεσμία και επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πληροφορίες - Επικοινωνία:
Ιωάννα Κορπίδου Τηλ. (+30) 2310 99 4168
Φαξ: (+30) 2310 99 5112
Email: iwanna@ad.auth.gr