FAQ

Κατηγορία: Δικαιούχοι

Η υποτροφία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς βοηθούς και προσωπικό με ειδικό ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.

Αν και δίνεται προτεραιότητα σε όσους, λόγω αντικειμένου σπουδών, θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα, ΩΣΤΟΣΟ, υποψήφιοι από οποιοδήποτε τομέα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Οποιοσδήποτε έχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα μπορεί να κάνει αίτηση, αρκεί να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά που δηλώνουν σαφώς την κατηγορία της υποψηφιότητάς του και εφόσον μπορεί να εξηγήσει τους λόγους του αιτήματός του.

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιεί τεστ σε όλους τους σπουδαστές την πρώτη ημέρα του Προγράμματος και τους κατατάσσει σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Αρχαρίων, Μέσων και Προχωρημένων. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η στοιχειώδης γνώσης μιας κοινής διαλέκτου, όπως για παράδειγμα της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο Αρχαρίων.

Η υποτροφία είναι ανοιχτή. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα και έχει λόγους να αιτηθεί την υποτροφία, μπορεί να το κάνει, αρκεί να τους τεκμηριώνει επαρκώς. Κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της.

Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα η χώρα καταγωγής του υποψηφίου, το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το ίδρυμα/ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεται, εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, μελλοντικοί στόχοι, κ.λπ. Ωστόσο, ο/η κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της, τόσο ατομικά όσο και σε σχέση με τους συνυποψηφίους του/της. Η Επιτροπή Σπουδών, κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή και αίσθημα ευθύνης επιλέγει τους υποτρόφους για το πρόγραμμα καθιστώντας την όλη διαδικασία δυναμική και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επιλεγεί.

Κάθε χρόνο το Τμήμα Σπουδών δέχεται έναν όγκο αιτήσεων που κυμαίνονται από 200 έως 450. Οι υποψήφιο προέρχονται από όλο τον κόσμο και από 40-45 χώρες ετησίως, και περίπου από διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, είναι πως αν και η χώρα/ίδρυμα προέλευσης των υποψηφίων αποτελεί κριτήριο επιλογής, αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο για να υπάρχει ισορροπία και να μην υπάρχουν χώρες/ιδρύματα τα οποία υπερεκπροσωπούνται σε βάρος άλλων. Επίσης, ένας υποψήφιος/α από μία χώρα/ίδρυμα το οποίο υποεκπροσωπείται δεν ευνοείται εφόσον δεν πληροί και άλλα σημαντικά κριτήρια. Επειδή ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρείται η αρχή της αναλογίας των υποψηφίων προς τις θέσεις μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κριτηρίων. Η υποτροφία είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες υπέρ μιας χώρας ή ενός ιδρύματος.

Κατηγορία: Αίτηση - Διαδικασία

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την αίτηση, μετά το πέρας της διαδικασίας αποστέλλονται στο αρχείο και μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να τα αποσύρει για εκ νέου χρήση. Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για να θεωρείται πλήρης.

Μπορείτε να τα επικυρώσετε σε οποιαδήποτε εντεταλμένη αρχή της χώρας σας.

Μπορείτε να τα μεταφράσετε σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αρχή ή πρόσωπο της χώρας σας (π.χ. δικηγόρο) είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Μπορείτε να φροντίσετε να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών το πιστοποιητικό σπουδών ή/και οι συστατικές επιστολές και εμείς θα φροντίσουμε να τις επισυνάψουμε στην αίτησή σας.

Μπορείτε να στείλετε με email ή με φαξ σήμερα για να είναι εμπρόθεσμη και στέλνετε ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών, εντός δύο (2) εβδομάδων τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εμείς θα φροντίσουμε να τα επισυνάψουμε στο φάκελό σας.

Η επιλογή των ατόμων που θα σας γράψουν τις συστατικές επιστολές εξαρτάται από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να φροντίσετε ώστε εκείνοι που θα σας δώσουν συστατικές επιστολές να είναι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας συστήσουν με τον καλύτερο και ευνοϊκότερο τρόπο. Ιδιαίτερα ταλέντα, ικανότητες ή ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό πρέπει να αναφέρονται.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρόσφατες και να αναφέρονται ειδικά στην καταλληλότητά σας για τη χορήγηση της συγκεκριμένης υποτροφίας και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Επιστολές παρωχημένες ή μη ειδικές δεν είναι πιθανόν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά σας. Επίσης επιστολές παλαιότερες του ενός έτους δεν είναι αποδεκτές.

Θα πρέπει να εξηγήσετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την ελληνική γλώσσα και ειδικά όταν αυτό δεν συνεπάγεται από το αντικείμενο σπουδών σας. Θα πρέπει να περιγράψετε με ποια έννοια το Πρόγραμμα θα είναι επωφελές για σας και με ποιους τρόπους θα βελτιώσει το ακαδημαϊκό σας προφίλ σύμφωνα και με το ήδη υπάρχον βιογραφικό σας και τα άλλα σας επιτεύγματα. Αν θέλετε να υποστηρίξετε την αίτησή σας με μια συνοδευτική έκθεση ή επιστολή, έχετε το ελεύθερο.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συνοδεύει την αίτησή του με το αντίστοιχο δικαιολογητικό με το οποίο να δηλώνεται σαφώς η κατηγορία του:

  • Αν δεν είστε ακόμη φοιτητής/τρια, πρέπει να υποβάλλετε αντίγραφο του απολυτηρίου σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Οι μαθητές Λυκείου δεν γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί για την υποτροφία.
  • Αν είστε φοιτητής/τρια, είτε προπτυχιακός (BSc, BA) είτε μετατπυχιακός (Master’s, PhD) πρέπει να υποβάλλετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που φοιτάτε που να αποδεικνύει αυτή σας την ιδιότητα.
  • Εάν δεν είστε φοιτητής, θα υποβάλλετε αντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών που ολοκληρώσατε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
  • Εάν είστε δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής, μεταφραστής, πανεπιστημιακός στην ελληνική γλώσσα ή τις ελληνικές σπουδές γενικότερα, πρέπει να υποβάλλετε, συμπληρωματικά, σχετικό δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει.

Μπορείτε να στείλετε ένα email στο Τμήμα Σπουδών και να σας ενημερώσουμε αν λάβαμε το φάκελό σας και αν όλα τα δικαιολογητικά σας είναι εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο και όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. Φροντίστε να καταγράψετε στην αίτησή σας μια έγκυρη διεύθυνση

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: όσοι προεπιλεγούν να λάβουν την υποτροφία, ενημερώνονται αρχικά ηλεκτρονικά προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.
  • Αλληλογραφίας: Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά σε όσους λάβουν την υποτροφία, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Στις προσκλήσεις περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και επίσης είναι απαραίτητες για την έκδοση βίζας.

Φροντίστε να ενημερώσετε το Τμήμα Σπουδών εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω.

Κατηγορία: Μαθήματα - Παρακολούθηση

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα, δίνει περιθώριο καθυστέρησης το πολύ δύο (2) ημερών για την πραγματοποίηση του τεστ κατάταξης και την τοποθέτηση του σπουδαστή σε Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Μετά την πάροδο αυτό του διαστήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο υπότροφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει τόσο το Τμήμα Σπουδών όσο και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ότι θα χρειαστεί να του οριστεί ειδική μέρα και ώρα για το τεστ κατάταξης.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος από την έναρξη ως τη λήξη είναι υποχρεωτική για τη λήψη της υποτροφίας, τόσο όσον αφορά την απαλλαγή από τα δίδακτρα όσο και για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του Προγράμματος για να πάρει Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ για να θεωρηθεί κάποιος άξιος της υποτροφίας θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον τη βεβαίωση παρακολούθησης. Σε αντίθετη περίπτωση η υποτροφία αναστέλλεται και ο υπότροφος είναι τυπικά υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τα δίδακτρα.

Όσοι γίνονται δεκτοί για να λάβουν την υποτροφία εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο αυτό δεν μπορούν να το γνωρίζουν πριν τον Ιούνιο. Εφόσον θέλετε οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα φέτος, ακόμη και αν δεν λάβετε την υποτροφία και με δικά σας έξοδα, σας συμβουλεύουμε να υποβάλλετε αντίστοιχη αίτηση στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα.

Κατηγορία: Οικονομική Ενίσχυση

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας και σας παρέχει ένα οικονομικό βοήθημα 450 € για κάποια από τα βασικά έξοδά σας κατά την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη. Το οικονομικό αυτό βοήθημα δεν αποτελεί πλήρη αποζημίωση για όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η παρακολούθηση ενός μηνιαίου προγράμματος σε μια άλλη χώρα και τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Το επίδομα των 450 € καταβάλλεται στους υποτρόφους τουλάχιστον 15 ημέρες ΜΕΤΑ την εγγραφή τους στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, και εφόσον η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι συνεχής. Ωστόσο, οι εστίες είναι ενήμερες και σας δίνουν τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το χρέος σας μετά τη λήψη της υποτροφίας. Το Σχολείο, επίσης, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευκολύνει οικονομικά τους υποτρόφους ώστε να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του κατά το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος διαμένει σε ιδιωτικό studio, ακόμη και αν αυτό έχει βρεθεί με τη φροντίδα του Τμήματος Σπουδών, δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση.

Όλοι οι υπότροφοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η υποτροφία δεν αποτελεί πλήρη κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τον καθένα Οι υπότροφοι είναι καλό να διαθέτουν δικά τους χρήματα για τα πρώτα τους έξοδα και να μην περιμένουν το βοήθημα να καλύψει όλες τους τις ανάγκες.

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις (διαμονή, διατροφή, συμμετοχή σε εκδρομές) είναι αποκλειστικά ευθύνη των υποτρόφων, ωστόσο το Τμήμα Σπουδών τις παρακολουθεί και συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητα του υποτρόφου δεν γίνονται αποδεκτές (Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Α.16)

Οι σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν με δική τους μέριμνα να διαθέτουν από τη χώρα προέλευσής τους την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Όσοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για το διάστημα που θα φοιτούν στο Πρόγραμμα.

Κατηγορία: Διαμονή

Το Τμήμα Σπουδών δεν έχει καμία υποχρέωση να βρει στέγη για τους υποτρόφους κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Ωστόσο επειδή είναι κατανοητή η δυσκολία εξεύρεσης καταλύματος σε οικονομική τιμή, κάνει μία προ-κράτηση στο όνομα των υποτρόφων είτε στις Εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας είτε σε ιδιωτικά φοιτητικά στούντιο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η υποδομή ποικίλλει από ξενώνα σε ξενώνα και είναι συνάρτηση της τιμής και της διαθεσιμότητας αυτών για το περιορισμένο διάστημα του Προγράμματος. Τα διαθέσιμα δωμάτια χορηγούνται στους υποτρόφους με κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας στη δήλωση αποδοχής της υποτροφίας και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον τους. Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους, όταν αποδέχονται την υποτροφία, ότι είναι πιθανόν να μην καταστεί δυνατή η εξασφάλιση καταλύματος. Το κόστος διαμονής βαρύνει τους υποτρόφους, οι οποίοι επιβάλλεται να είναι συνεπείς ως προς την πληρωμή του.

Μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα αλλαγής καταλύματος που να σας ικανοποιεί περισσότερο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν την άφιξή σας στη Θεσσαλονίκη. H υπηρεσία προ-κράτησης καταλύματος από το Τμήμα Σπουδών είναι προαιρετική και γίνεται προς διευκόλυνσή σας. Όποιος δεν το επιθυμεί μπορεί να ακυρώσει την κράτηση. Ωστόσο, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως γιατί υπάρχει λίστα αναμονής στα δωμάτια.

Το Τμήμα Σπουδών κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιγράψει λεπτομερώς τις παροχές που περιλαμβάνονται στα διάφορα είδη καταλυμάτων που προσφέρονται ως επιλογές και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τα καταλύματα. Πράγματι, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα ή ελλείψεις που πιθανόν να μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα και γρήγορα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας, μπορεί όμως και όχι. Αυτό εξαρτάται και πάλι από το είδος του καταλύματος. Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζετε ότι τα καταλύματα, είτε είναι στις Φοιτητικές Εστίες είτε είναι ιδιωτικά, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει δυναμικά Μια καλή συμβουλή είναι να κάνετε όσο μπορείτε πιο ξεκάθαρο από την αρχή, σε άμεση συνεννόηση με το διαχειριστή του καταλύματος για τον οποίο ενημερώνεστε, ποιες είναι οι παροχές, που θεωρείτε εσείς απαραίτητες με βάση τις ανάγκες σας, τι περιλαμβάνεται στην τιμή και τι μπορεί να παρασχεθεί ως επιπλέον και με ποιο αντίτιμο.

Κατηγορία: Βίζα

Το Τμήμα Σπουδών ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αυτή με τη σειρά της τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού για τους υποτρόφους που θα χρειαστούν βίζα για το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος αναφέροντας και τον αριθμό διαβατηρίου που οι ίδιοι, με δική τους ευθύνη, έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους. Η χορήγηση ή όχι βίζας είναι αποκλειστικά θέμα της ελληνικής διπλωματικής αρχής του εξωτερικού και το Τμήμα Σπουδών δεν μπορεί να παρέμβει.

Η έκδοση της κατάλληλης βίζας (σπουδαστική), που να καλύπτει πλήρως το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των υποτρόφων. Το Τμήμα Σπουδών κάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για να διευκολύνει τους υποτρόφους ως προς την έκδοσή της, με βάση τα στοιχεία της υπηκοότητας και του διαβατηρίου τους, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει τις όποιες ανάγκες μετακίνησης των υποτρόφων πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του Προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επέκταση της βίζας ενόσω είστε στην Ελλάδα κοστίζει περί τα 500 €

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας και να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σπουδών αμέσως μόλις γνωρίζετε τον αριθμό διαβατηρίου σας.