Συχνές Ερωτήσεις

Δικαιούχοι

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς βοηθούς και προσωπικό με ειδικό ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.

Οι σπουδές μου δεν έχουν άμεση σχέση με τα ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Αν και δίνεται προτεραιότητα σε όσους, λόγω αντικειμένου σπουδών, θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα, ΩΣΤΟΣΟ, υποψήφιοι από οποιοδήποτε τομέα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Η υποτροφία είναι μόνο για φοιτητές;

Οποιοσδήποτε έχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα μπορεί να κάνει αίτηση, αρκεί να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά που δηλώνουν σαφώς την κατηγορία της υποψηφιότητάς του και εφόσον μπορεί να εξηγήσει τους λόγους του αιτήματός του.

Ξέρω πολύ λίγα / δεν γνωρίζω καθόλου ελληνικά αλλά θέλω πολύ να μάθω. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιεί τεστ σε όλους τους σπουδαστές την πρώτη ημέρα του Προγράμματος και τους κατατάσσει σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Αρχαρίων, Μέσων και Προχωρημένων. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η στοιχειώδης γνώσης μιας κοινής διαλέκτου, όπως για παράδειγμα της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο Αρχαρίων.

Είμαι 50 ετών και μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσουν. Μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία είναι ανοιχτή. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα και έχει λόγους να αιτηθεί την υποτροφία, μπορεί να το κάνει, αρκεί να τους τεκμηριώνει επαρκώς. Κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής; Τι πιθανότητες έχω να πάρω την υποτροφία;

Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα η χώρα καταγωγής του υποψηφίου, το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το ίδρυμα/ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεται, εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, μελλοντικοί στόχοι, κ.λπ. Ωστόσο, ο/η κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της, τόσο ατομικά όσο και σε σχέση με τους συνυποψηφίους του/της. Η Επιτροπή Σπουδών, κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή και αίσθημα ευθύνης επιλέγει τους υποτρόφους για το πρόγραμμα καθιστώντας την όλη διαδικασία δυναμική και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επιλεγεί.

Πόσες αιτήσεις έχετε κάθε χρόνο και από ποιες χώρες/πανεπιστήμια;

Κάθε χρόνο το Τμήμα Σπουδών δέχεται έναν όγκο αιτήσεων που κυμαίνονται από 200 έως 450. Οι υποψήφιο προέρχονται από όλο τον κόσμο και από 40-45 χώρες ετησίως, και περίπου από διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, είναι πως αν και η χώρα/ίδρυμα προέλευσης των υποψηφίων αποτελεί κριτήριο επιλογής, αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο για να υπάρχει ισορροπία και να μην υπάρχουν χώρες/ιδρύματα τα οποία υπερεκπροσωπούνται σε βάρος άλλων. Επίσης, ένας υποψήφιος/α από μία χώρα/ίδρυμα το οποίο υποεκπροσωπείται δεν ευνοείται εφόσον δεν πληροί και άλλα σημαντικά κριτήρια. Επειδή ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρείται η αρχή της αναλογίας των υποψηφίων προς τις θέσεις μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κριτηρίων. Η υποτροφία είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες υπέρ μιας χώρας ή ενός ιδρύματος.

Αίτηση - Διαδικασία

Έκανα πέρυσι αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά και δεν έγινε δεκτή. Μπορώ φέτος να δηλώσω ξανά υποψηφιότητα και να πάρετε τα δικαιολογητικά από την παλιά αίτησή μου;

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την αίτηση, μετά το πέρας της διαδικασίας αποστέλλονται στο αρχείο και μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να τα αποσύρει για εκ νέου χρήση. Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για να θεωρείται πλήρης.

Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να επικυρώσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα επικυρώσετε σε οποιαδήποτε εντεταλμένη αρχή της χώρας σας.

Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να μεταφράσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα μεταφράσετε σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αρχή ή πρόσωπο της χώρας σας (π.χ. δικηγόρο) είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Βρίσκομαι μακριά από τον τόπο σπουδών μου αυτή τη στιγμή. Πώς μπορώ να πάρω πιστοποιητικό σπουδών ή/και συστατικές επιστολές;

Μπορείτε να φροντίσετε να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών το πιστοποιητικό σπουδών ή/και οι συστατικές επιστολές και εμείς θα φροντίσουμε να τις επισυνάψουμε στην αίτησή σας.
Ειδικά για τις συστατικές επιστολές και επειδή συχνά προκύπτει ο/η υποψήφιος να είναι σε γεωγραφική απόσταση από αυτόν/αυτήν που τον/την συστήνει, μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον:
- είτε ως πρωτότυπες επιστολές, με χειρόγραφη υπογραφή, σκαναριστούν και επισυναφθούν σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών
- είτε ως πρωτότυπες επιστολές, με ηλεκτρονική υπογραφή, επισυναφθούν σε μήνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών
- είτε ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών, εφόσον ο/η αποστολέας διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή στον πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει α) η διεύθυνστη του/της αποστολέα να ταυτοποιείται β) το μήνυμα να φέρει ευκρινώς στο θέμα το λόγο της αποστολής, γ) να ενημερώνεται εκ των προτέρων το Τμήμα Σπουδών περί της αποστολής (ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΌ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ)

Πιστοποιητικά σπουδών που εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το φορέα αποστολής τους. Περί της αποστολής τους ισχύουν οι παραπάνω κανόνες περί ηλεκτρονικής αποστολής συστατικών επιστολών.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αποστολή αποτελεί εξυπηρέτηση για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν επιτρέπεται η κατάχρηση.

Μόλις σήμερα (28 Φεβρουαρίου) είδα την ανακοίνωση για την υποτροφία και δεν προλαβαίνω να μαζέψω τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τι να κάνω;

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας με email ή με φαξ σήμερα για να είναι εμπρόθεσμη και στέλνετε ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών, εντός δύο (2) εβδομάδων τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εμείς θα φροντίσουμε να τα επισυνάψουμε στο φάκελό σας.

Ποιος πρέπει να μου γράψει τις συστατικές επιστολές και τι πρέπει να λένε;

Η επιλογή των ατόμων που θα σας γράψουν τις συστατικές επιστολές εξαρτάται από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να φροντίσετε ώστε εκείνοι που θα σας δώσουν συστατικές επιστολές να είναι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας συστήσουν με τον καλύτερο και ευνοϊκότερο τρόπο. Ιδιαίτερα ταλέντα, ικανότητες ή ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό πρέπει να αναφέρονται.

Πρέπει οι συστατικές επιστολές να είναι ειδικά για την υποτροφία ή δέχεστε και γενικές συστατικές, γιατί έχω ήδη μερικές;

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρόσφατες και να αναφέρονται ειδικά στην καταλληλότητά σας για τη χορήγηση της συγκεκριμένης υποτροφίας και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Επιστολές παρωχημένες ή μη ειδικές δεν είναι πιθανόν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά σας. Επίσης επιστολές παλαιότερες του ενός έτους δεν είναι αποδεκτές.

Τι πρέπει να γράψω σχετικά με τους λόγους που θέλω να παρακολουθήσω το Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα; Να σας γράψω μια συνοδευτική έκθεση;

Θα πρέπει να εξηγήσετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την ελληνική γλώσσα και ειδικά όταν αυτό δεν συνεπάγεται από το αντικείμενο σπουδών σας. Θα πρέπει να περιγράψετε με ποια έννοια το Πρόγραμμα θα είναι επωφελές για σας και με ποιους τρόπους θα βελτιώσει το ακαδημαϊκό σας προφίλ σύμφωνα και με το ήδη υπάρχον βιογραφικό σας και τα άλλα σας επιτεύγματα. Αν θέλετε να υποστηρίξετε την αίτησή σας με μια συνοδευτική έκθεση ή επιστολή, έχετε το ελεύθερο.

Τι εννοείτε ότι πρέπει να στείλω πιστοποιητικό σπουδών;

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συνοδεύει την αίτησή του με το αντίστοιχο δικαιολογητικό με το οποίο να δηλώνεται σαφώς η κατηγορία του:

Αν δεν είστε ακόμη φοιτητής/τρια, πρέπει να υποβάλλετε αντίγραφο του απολυτηρίου σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Οι μαθητές Λυκείου δεν γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί για την υποτροφία.
Αν είστε φοιτητής/τρια, είτε προπτυχιακός (BSc, BA) είτε μετατπυχιακός (Master’s, PhD) πρέπει να υποβάλλετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που φοιτάτε που να αποδεικνύει αυτή σας την ιδιότητα.
Εάν δεν είστε φοιτητής, θα υποβάλλετε αντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών που ολοκληρώσατε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
Εάν είστε δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής, μεταφραστής, πανεπιστημιακός στην ελληνική γλώσσα ή τις ελληνικές σπουδές γενικότερα, πρέπει να υποβάλλετε, συμπληρωματικά, σχετικό δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει.

Έκανα αίτηση από τον Ιανουάριο και ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση. Μπορείτε να μου πείτε αν λάβατε το φάκελο μου και πότε θα ξέρω για την υποτροφία γιατί θέλω να κάνω εγκαίρως το πρόγραμμά μου;

Μπορείτε να στείλετε ένα email στο Τμήμα Σπουδών και να σας ενημερώσουμε αν λάβαμε το φάκελό σας και αν όλα τα δικαιολογητικά σας είναι εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο και όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. Φροντίστε να καταγράψετε στην αίτησή σας μια έγκυρη διεύθυνση

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: όσοι/-ες προεπιλεγούν να λάβουν την υποτροφία, ενημερώνονται αρχικά ηλεκτρονικά προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.
Αλληλογραφίας: η επίσημη πρόσκληση, εφόσον είναι απαραίτητη για την έκδοση βίζας, αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όσους/-ες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.
Φροντίστε να ενημερώσετε το Τμήμα Σπουδών εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω.

Μαθήματα - Παρακολούθηση

Δεν βρίσκω εισιτήριο για να είμαι στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που ξεκινάει το πρόγραμμα. Μπορώ να καθυστερήσω 1-2 μέρες;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα, δίνει περιθώριο καθυστέρησης το πολύ μίας (1) ημέρας, καθώς το τεστ κατάταξης για την τοποθέτηση του/της σπουδαστή/-τριας σε Τμήμα γίνεται on-line από πριν και τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά από την 1η μέρα. Μετά την πάροδο αυτό του διαστήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο/η υπότροφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει τόσο το Τμήμα Σπουδών όσο και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Έχω υποχρέωση να επιστρέψω στη χώρα μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος; Μπορώ;

Η παρακολούθηση του Προγράμματος από την έναρξη ως τη λήξη είναι υποχρεωτική για τους/τις υποτρόφους. Ο σπουδαστής/Η σπουδάστρια είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% του Προγράμματος για να πάρουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση των υποτρόφων. Σε αντίθετη περίπτωση η υποτροφία αναστέλλεται και ο/η υπότροφος είναι τυπικά υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τα δίδακτρα.

Θέλω οπωσδήποτε να συμμετέχω φέτος στο πρόγραμμα. Τι να κάνω αν δεν πάρω την υποτροφία;

Όσοι γίνονται δεκτοί για να λάβουν την υποτροφία εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο αυτό δεν μπορούν να το γνωρίζουν πριν τον Ιούνιο. Εφόσον θέλετε οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα φέτος, ακόμη και αν δεν λάβετε την υποτροφία και με δικά σας έξοδα, σας συμβουλεύουμε να υποβάλλετε αντίστοιχη αίτηση στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα.

Οικονομική Ενίσχυση

Τι καλύπτει η υποτροφία;

Η υποτροφία καλύπτει μονο τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Για όλα τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η παρακολούθηση του προγράμματος (π.χ. μετακίνηση προς/από Θεσσαλονίκη, διαμονή, διατροφή, βιβλίο της τάξης, εκδρομές του Σχολείου -προαιρετικά) βαρύνουν αποκλειστικά εσάς τους ίδιους. Ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες κάθε χρόνο ώστε να σας εξασφαλιστεί διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες με χαμηλό κόστος και διατροφή στη Φοιτητική Λέσχη, εφόσον αυτή ανοίξει (1η Σεπτεμβρίου).

Πότε έχω υποχρέωση να πληρώσω την εστία? Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σχολείου είναι υποχρεωτική;

Σας συμβουλεύουμε να προπληρώσετε το σύνολο της δαπάνης διαμονής σας στις Εστίες με την άφιξή σας, καθώς τα χρήματα τείνουν να τελειώνουν γρήγορα όταν ζούμε όμροφες στιγμές σε μια ζωηρή φοιτητούπολη όπως η Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που το χρέος στις Εστίες δεν εξοφληθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν αναχώρησή σας από τη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υποτροφία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητα του υποτρόφου δεν γίνονται αποδεκτές (Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Α.16)

Οι εκδηλώσεις του Σχολείου (επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές, μαθήματα χορού, γιορτή αποφοίτησης) διοργανώνονται για εσάς, για να εμπλουτίσουν τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στις εκδρομές του Σχολείου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όσοι/-ες ενδιαφέρονται, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι θέσεις καλύπτονται σχεδόν από την 1η μέρα έναρξης των μαθημάτων.

Θα έχω ιατροφαρμακευτική ασφάλιση;

Οι σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν με δική τους μέριμνα να διαθέτουν από τη χώρα προέλευσής τους την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Όσοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για το διάστημα που θα φοιτούν στο Πρόγραμμα.

Διαμονή

Μπορείτε να μου κλείσετε δωμάτιο στην εστία με ατομικό μπάνιο και κλιματισμό;

Το Τμήμα Σπουδών δεν έχει καμία υποχρέωση να βρει στέγη για τους υποτρόφους κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Ωστόσο επειδή είναι κατανοητή η δυσκολία εξεύρεσης καταλύματος σε οικονομική τιμή, κάνει μία προ-κράτηση στο όνομα των υποτρόφων είτε στις Εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας είτε σε ιδιωτικά φοιτητικά στούντιο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η υποδομή ποικίλλει από ξενώνα σε ξενώνα και είναι συνάρτηση της τιμής και της διαθεσιμότητας αυτών για το περιορισμένο διάστημα του Προγράμματος. Τα διαθέσιμα δωμάτια χορηγούνται στους υποτρόφους με κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας στη δήλωση αποδοχής της υποτροφίας και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον τους. Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους, όταν αποδέχονται την υποτροφία, ότι είναι πιθανόν να μην καταστεί δυνατή η εξασφάλιση καταλύματος. Το κόστος διαμονής βαρύνει τους υποτρόφους, οι οποίοι επιβάλλεται να είναι συνεπείς ως προς την πληρωμή του.

Δεν μου αρέσει καθόλου η Εστία που μένω και θέλω να αλλάξω / ακυρώσω την κράτηση.

Μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα αλλαγής καταλύματος που να σας ικανοποιεί περισσότερο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν την άφιξή σας στη Θεσσαλονίκη. H υπηρεσία προ-κράτησης καταλύματος από το Τμήμα Σπουδών είναι προαιρετική και γίνεται προς διευκόλυνσή σας. Όποιος δεν το επιθυμεί μπορεί να ακυρώσει την κράτηση. Ωστόσο, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως γιατί υπάρχει λίστα αναμονής στα δωμάτια.

Το δωμάτιο/studio που μου κλείσατε δεν με ικανοποιεί. Λείπουν πράγματα και έχει πρόβλημα με τις παροχές. Τι μπορείτε να γίνει;

Το Τμήμα Σπουδών κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιγράψει λεπτομερώς τις παροχές που περιλαμβάνονται στα διάφορα είδη καταλυμάτων που προσφέρονται ως επιλογές και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τα καταλύματα. Πράγματι, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα ή ελλείψεις που πιθανόν να μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα και γρήγορα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας, μπορεί όμως και όχι. Αυτό εξαρτάται και πάλι από το είδος του καταλύματος. Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζετε ότι τα καταλύματα, είτε είναι στις Φοιτητικές Εστίες είτε είναι ιδιωτικά, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει δυναμικά Μια καλή συμβουλή είναι να κάνετε όσο μπορείτε πιο ξεκάθαρο από την αρχή, σε άμεση συνεννόηση με το διαχειριστή του καταλύματος για τον οποίο ενημερώνεστε, ποιες είναι οι παροχές, που θεωρείτε εσείς απαραίτητες με βάση τις ανάγκες σας, τι περιλαμβάνεται στην τιμή και τι μπορεί να παρασχεθεί ως επιπλέον και με ποιο αντίτιμο.

Βίζα

Έχω λάβει την πρόσκλησή σας αλλά η ελληνική πρεσβεία δεν μου δίνει βίζα. Σας παρακαλώ βοηθήστε με

Το Τμήμα Σπουδών ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αυτή με τη σειρά της τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού για τους υποτρόφους που θα χρειαστούν βίζα για το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος αναφέροντας και τον αριθμό διαβατηρίου που οι ίδιοι, με δική τους ευθύνη, έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους. Η χορήγηση ή όχι βίζας είναι αποκλειστικά θέμα της ελληνικής διπλωματικής αρχής του εξωτερικού και το Τμήμα Σπουδών δεν μπορεί να παρέμβει.

Έχω τουριστική βίζα αλλά λήγει μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η έκδοση της κατάλληλης βίζας (σπουδαστική), που να καλύπτει πλήρως το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των υποτρόφων. Το Τμήμα Σπουδών κάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για να διευκολύνει τους υποτρόφους ως προς την έκδοσή της, με βάση τα στοιχεία της υπηκοότητας και του διαβατηρίου τους, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει τις όποιες ανάγκες μετακίνησης των υποτρόφων πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του Προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επέκταση της βίζας ενόσω είστε στην Ελλάδα κοστίζει περί τα 500 €

Δεν έχω διαβατήριο - πρόκειται να αλλάξω το διαβατήριο μου. Τι να συμπληρώσω στην αίτηση;

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας και να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σπουδών αμέσως μόλις γνωρίζετε τον αριθμό διαβατηρίου σας.