ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ *

Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπούς-αλλογενείς και ομογενείς φοιτητές του Α.Π.Θ., υποτρόφους και μη, έκτακτο βοήθημα, συνολικού ποσού 2.000,00 € για όλες τις περιπτώσεις.

Για την προετοιμασία της υποβολής της διδακτορικής διατριβής υποτρόφων του Α.Π.Θ. μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση συνολικού ποσού 1.500,00 €, εφόσον θα υπάρχουν:

  1. η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος

  2. η ευνοϊκή εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπου αναφέρονται τα σχετικά με την πρόοδο της έρευνας ή των σπουδών του/της υποψηφίου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται  ανεξαρτήτου ημερομηνίας.

Στους υποτρόφους, που έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και θα λάβουν εξαμηνιαία ή μεγαλύτερης διάρκειας υποτροφία, μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση εξόδων πρώτης εγκατάστασης, συνολικού ποσού 1.500,00 € για όλες τις περιπτώσεις.

Έξοδα ταξιδιού από και προς τη χώρα του υποτρόφου δεν προβλέπονται, όπως επίσης δεν προβλέπεται τακτική ή έκτακτη ενίσχυση σε υποτρόφους με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Πληροφορίες: κ. Συμεωνίδου Πηνελόπη

* Για το ακαδ. έτος 2011-2012 δεν έχει προκηρυχθεί με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Τμήματος Σπουδών