Υποτροφίες-Αριστείες Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Α.Π.Θ. για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Με την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας να φροντίζει για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις της εποχής και την πολιτική αριστείας να τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. προωθεί και υλοποιεί μια σειρά δράσεων που αφορούν κυρίως στα εξής:

  • Χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές
  • Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας της βασικής έρευνας και των ανθρωπιστικών επιστημών
  • Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή
  • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων συγγραφής ερευνητικών προτάσεων για τα μέλη του Α.Π.Θ.
  • Λειτουργία γραφείου διοργάνωσης συνεδρίων - εκδηλώσεων του Α.Π.Θ.
  • Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας για την έρευνα
  • Πιστοποίηση εργαστηρίων
  • Ενίσχυση κινητικότητας ερευνητών