Πρακτική Άσκηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (διαρκής)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού  υπάρχει μόνιμη δυνατότητα υποβολής αίτισης πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται σε εθελούσια βάση και δεν προβλέπει καμία αποζημίωση, επίδομα ή οποιαδήποτε κάλυψη δαπάνης κατά τη διάρκεια της μαθητείας. Επίσης δεν συνδέεται με καμία προοπτική πρόσληψης στον Οργανισμό μετά το πέρας της περιόδου μαθητείας. Για προσλήψεις υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο σύνδεσμο http://www2.unwto.org/about/employment
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για την πρακτική άσκηση μπορούν να ανατρέχουν στην αντίστοιχη σελίδα   για τη σχετική on-line αίτηση, όπου μπορούν να επιλέξουν τόσο το προτιμώμενο διάστημα πραγματοποίησης της άσκησης όσο και τον επιμέρους κλάδο.