ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (10.5.2017)

Σύμφωνα με το έγγραφο 55958/Ζ1/31.3.17 του ΥΠΠΕΘ, το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 υποτροφίες σε αλλοδαπούς για
 
(αφορά μόνο υποψήφιους/-ες από χώρες της Ε.Ε.)
 
- εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
- εξειδίκευση σε Σχολές Εξειδίκευσης (Scuole di Specializzazione), εξαιρουμένης της ιατρικής ειδικότητας
- έρευνα υπό την εποπτεία του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, του Ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, ιταλικών κρατικών πανεπιστημίων, μουσείων και αρχείων (Progetti di Studio in Co-tutela). Απαιτείται η υποβολή σχεδίου έρευνας, στοιχείων επικοινωνίας επόπτη έρευνας καθώς και επιστολή αποδοχής από το Ίδρυμα υποδοχής.
 
Ολες οι παραπάνω υποτροφίες χορηγούνται για 6 έως 9 μήνες. Οι υποτροφίες για την εκπόνηση Δ.Δ. έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης δεδομένης της επίδοσης των υποτρόφων. Η ηλικία των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να ξεπερνάει κατά την προθεσμία υποβολής της αίτησης τα 36 έτη (33 εφόσον πρόκειται για εγγραφή στο 1ο έτος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ιταλικό πανεπιστήμιο). Απαιτείται επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Β2, εκτός κι αν οι σπουδές προσφέρονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι υποτροφίες ΔΕΝ χορηγούνται για σπουδές σε μη-ιταλικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ιταλία (πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες κ.λπ.) καθώς και για έρευνα σε ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια/κέντρα ή για ατομικά ερευνητικά projects. Οι υπότροφοι εξαιρούνται των τελών φοίτησης
 
- μαθήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού: για υποψήφιους/-ες έως 36 ετών και επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Α2. Η υποτροφία χορηγείται για 3 μήνες. Οι υπότροφοι ΔΕΝ εξαιρούνται της μηνιαίας καταβολής τελών φοίτησης.
-πρόγραμμα κατάρτισης/ανανέωσης για διδάσκοντες και διδάσκουσες της ιταλικής γλώσσας: για υποψήφιους/-ες έως 45 ετών με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στη χώρα προέλευσής τους. Η υποτροφία χορηγείται για 1 μήνα. Οι υπότροφοι ΔΕΝ εξαιρούνται της μηνιαίας καταβολής τελών φοίτησης.
 
Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας για όλες τις παραπάνω υποτροφίες, σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, είναι 900 Ευρώ. Η υποτροφία καταβάλλεται ανά τρίμηνο είτε στον/στην ίδιο/-α τον/την υπότροφο μέσω ατομικού τραπεζικού λογαριασμού είτε μέσω πανεπιστημίου, ανάλογα με τις υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ MAECI και ιταλικών πανεπιστημίων (βλέπε προκήρυξη, σελ. 7)
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ έως τις 10 Μαϊου 2017
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι -εφόσον διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη- μπορούν να απευθύνονται είτε στις υπηρεσίες της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα είτε στην αρμόδια υπάλληλο του ΥΠΕΞ της Ιταλίας για τις υποτροφίες προς Έλληνες και Ελληνίδες, κα Marcella Miraglia στο email: marcella.miraglia@esteri.it και στο τηλ.:  +39 6 3691 4911