ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (27.4.2018)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, σε Έλληνες και Ελληνίδες, πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού,  για την πραγματοποίηση μεταπυχιακών σπουδών, στο εξωτερικό (Η.Β., Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία), σε αγγλόφωνα προγράμματα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
 
Η υποτροφία συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και 1.000 ευρώ το μήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους), με ελάχιστη διάρκεια τους 9 μήνες και μέγιστη διάρκεια τα 2 έτη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
 
Η υποτροφία χορηγείται για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών σε 3 θεματικές ενότητες ως εξής:
-Μηχανική, με έμφαση στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΜΔ)
-Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης, με εφαρμογές στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΟΔ)
-Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΤΕΥ)
 
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree), υποβάλλονται έτε ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) είτε ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr έως τις 27 Απριλίου 2018.
 
Επισημαίνεται ότι:
- δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι/όσες έχουν ήδη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση θα συνεκτιμηθεί η επίδοση κατά το 1ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών
- αίτηση δύναται να υποβληθεί για έναν μόνο από τους τρείς ανωτέρω τομείς (ΤΜΔ ή ΤΟΔ ή ΤΕΥ)
- η επιστολή αποδοχής από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής των υποψηφίων θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 15η Ιουνίου 2018.
- ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018 ή η ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η υποτροφία ενεργοποιείται μόνο μετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής του/της υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή της επιλογής του/της
- μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Όμιλο μέχρι τρία έτη, εφόσον τους ζητηθεί
 
Σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προυποθέσεις (κριτήρια: ηλικίας, βαθμού πτυχίου, αποδεικτικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας) χορήγησης της υποτροφίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Ομίλου, όπου βρίσκεται αναρτημένο και το έντυπο αίτησης/υπεύθυνσης δήλωσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με τη Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, στα τηλέφωνα 210 77 25 113 και 210 63 02 791