ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (6.6.18)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2016-17, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες ή την Ύδρα,  ηλικίας έως 36 ετών και εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου.
 
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες, 2 σε καταγόμενους/-ες από Σπέτσες και 2 σε καταγόμενους/-ες από Ύδρα, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ". Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο. Το ποσό είναι 300 Ευρώ/μήνα και ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και τις 6 Ιουνίου 2018, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ε. Στάμου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29 και στο email: foitmer@minedu.gov.gr