ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (6.7.2018)

Δείτε  παρακάτω τις προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακαδ. έτους 2016-17, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, του κληροδοτημάτος:
 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
 
Και στις δύο περιπτώσεις, προβλέπονται 5 θέσεις υποτρόφων, για υποψήφιους/-ες καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, ηλικίας έως 36 ετών.
 
Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, με μηνιαία χορηγία 700 Ευρώ (350 Ευρώ για εξ' αποστάσεως σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού). Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και τις 6 Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ε. Στάμου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29 και στο email: foitmer@minedu.gov.gr