ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ)

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών, για Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ως εξής :
  
Σλοβακία
- 15 μήνες (σύνολο) υποτροφίας σε Υ.Δ. για έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται από 5 (κατ’ ελάχιστο) έως 10 μήνες (κατά μέγιστο) στο σύνολο των υποτρόφων που θα προκύψουν. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης  του Υπουργείου Επιστήμης, Παιδείας, Ερευνας & Αθλητισμού της Σλοβακίας,  είναι η 18η Μαρτίου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, οι Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιοι/-ες ερευνητές/-τριες μπορούν να απευθύνονται στον κο Lukáš MARCIN,  e-mail: lukas.marcin@saia.sk  tel.: +421 2 5930 4733  Skype: live:nsp-foreign
 
- δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Comenius (31 Ιουλίου-20 Αυγούστου 2019). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ είναι η 18η Μαρτίου 2019.  Με την απόφαση της υποτροφίας χορηγείται κωδικός υποτρόφου και απαιτείται στη συνέχεια υποβολή ξεχωριστής αίτησης για το θερινό σεμινάριο στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Comenius έως τις 15 Μαϊου 2019.
 
Σλοβενία
- 10 μήνες (σύνολο) υποτροφίας για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών (προπτυχιακοί/-ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες) ή για έρευνα (Υ.Δ.), υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας, οι οποίοι κατανέμονται από 3 (κατ’ ελάχιστο) έως 10 (κατά μέγιστο) στο σύνολο των υποτρόφων που θα προκύψουν.
Απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας εκτός εάν οριστεί διαφορετική γλώσσα εργασίας κατόπιν συμφωνίας με τον/την υπεύθυνο/-η Καθηγητή/-τρια ή επόπτη/-τρια.
 
Η υποτροφία χορηγεί α) μηνιαίο επίδομα ύψους 300 €, β) δωρεάν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, γ) ημερήσιο επίδομα σίτισης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης & Αθλητισμού της Σλοβενίας,  μαζί με επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Σλοβενίας, είναι η 15η Μαρτίου 2019
 
Για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Σλοβενίας δείτε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβενίας στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, οι Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Αθήνα, στο email: sloembassy.athens@gov.si
 
Τσεχία
- 1 υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλαβονικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 20/07 έως 17/08/2019)
- μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου σλαβονικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 20/07 έως 18/08/2019).
 
Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης, διαμονή, διατροφή και τις εκδρομές που συμπεριλαμβάνονται σε έκαστο πρόγραμμα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Τσεχίας για Ελληνίδες/Έλληνες στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, διαβάστε εδώ
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης  για οποιοδήποτε από τα 2 θερινά προγράμματα, είναι η 15η Μαρτίου 2019
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται -κατά περίπτωση (π.χ. έρευνα ή θερινό σεμινάριο)- από το ΥΠΠΕΘ για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλλουν επιπρόσθετα την αίτηση και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά/πρόσθετα αντίγραφα δικαιολογητικών που απαιτεί η κάθε χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στις ιστοσελίδες/έντυπα οδηγιών εκάστου προγράμματος.
2. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ανά χώρα είναι αποκλειστικές, με μόνη εξαίρεση τυχόν επιστολές αποδοχής (όπου απαιτούνται, π.χ. έρευνα), οι οποίες μπορούν να αποσταλούν και μεταγενέστερα (δεν καθορίζεται διάστημα από το ΥΠΠΕΘ).
3. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση των υποτροφιών ανήκει στη δικαιοδοσία της χώρας υποδοχής, σύμφωνα με την πρόταση του εθνικού φορέα (ΥΠΠΕΘ).
4. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα υποδοχής, υποψήφιοι/-ες για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών/έρευνας/θερινού σεμιναρίου, μπορούν να είναι όσοι/-ες έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1975, ενώ για υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών όσοι/-ες έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1990
 
Η αίτηση προς το ΥΠΠΕΘ (περιλαμβάνεται στο παράρτημα της προκήρυξης, ελληνικά και αγγλικά), με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά/αίτηση από τη χώρα υποδοχής), υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ στις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω ανά πρόγραμμα, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
 
Πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά προς το ΥΠΠΕΘ, παρέχονται από το ανωτέρω Τμήμα, στο τηλ.: 210 344 2404 (κα Σακκελίου)