Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων Υποτροφιών EKO του έτους 2018-19

 Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων Υποτροφιών EKO του έτους 2018-19, όπως εγκρίθηκαν από τον ΕΛΚΕ (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας), στη συνεδρίαση με αρ. 752/19-03-2019.
Αναλυτικά:
1) Πίνακας τακτικών( επιλεγέντων) ανά Τμήμα
2) Πίνακας απορριφθέντων
3) Πίνακας αναπληρωματικών (επιλεγέντων και μη)
Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούνται να προσφύγουν (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (από 21.3.2019 και για πέντε (5) εργάσιμες μέρες). Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί.