ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

Σε συνέχεια της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, το ΥΠΠΕΘ συμπλήρωσε εκ νέου το πρόγραμμα υποτροφιών, για Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με την 62078/Ζ1/18.4.2019 προκήρυξη, ως εξής:
 
Ρουμανία

- τρεις (3) υποτροφίες για ένα πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών
- μία (1) υποτροφίας διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
- τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού στα:  University of Craiova (8-28 Ιουλίου), Ovidius University της Κωνστάντσα (24 Ιουνίου-14 Ιουλίου), Alexandru Ioan Cusa University του Ιασίου (3-25 Ιουλίου) και West University της Τιμισοάρα (22 Ιουλίου- 3 Αυγούστου).Απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (έως για 3 πανεπιστήμια με σειρά προτίμησης).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, είναι η 20η Απριλίου 2019. 
  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
 
Η αίτηση προς το ΥΠΠΕΘ (περιλαμβάνεται στο παράρτημα της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, ελληνικά και αγγλικά), με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά/αίτηση από τη χώρα υποδοχής), υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ στις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω ανά πρόγραμμα, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
 
Πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά προς το ΥΠΠΕΘ, παρέχονται από το ανωτέρω Τμήμα, στο τηλ.: 210 344 2404 (κα Σακελλίου)