ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ CANON (κάθε χρόνο έως 15/9)

Το Ίδρυμα Canon Ευρώπης χορηγεί κάθε χρόνο έως 15 υποτροφίες με σύμβαση μέλους (fellowships) σε Ευρωπαίους πολίτες για την πραγματοποίηση έρευνας διάρκειας από 3 μήνες έως 1 έτος σε οποιοδήποτε Ίδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία, με την προϋπόθεση ότι έχει συμφωνηθεί ένα σχέδιο έρευνας ανάμεσα στον/στην υπότροφο και το Ίδρυμα.
 
Οι υποτροφίες διατίθενται για οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και δεν απαιτείται ο/η υπότροφος να φοιτά ή να εργάζεται κατά τη χρονική περίοδο της υποβολής της αίτησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 
Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται, ανάλογα με την περίοδο, μεταξύ 22.500 με 27.500 Ευρώ το χρόνο.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η περίοδος πραγματοποίησης της έρευνας, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων, μπορεί να εκκινήσει από τον Ιανουάριου του επόμενου έτους.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν εγγραφής των ενδιαφερομένων σε ειδική πλατφόρμα και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: foundation@canon-europe.com