ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (4-20/12/2019)

Δείτε  εδώ την πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, σε Έλληνες/Ελληνίδες και αλλοδαπούς/-ές προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ελληνικών ΑΕΙ, οι οποίοι/-ες
- δεν είναι πτυχιούχοι/-ες ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ
- δεν έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων βάσει ειδικών διατάξεων, και συγκεκριμένα με τις κατηγορίες των: α) τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, β) των αλλοδαπών-αλλογενών και γ) των αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων
- δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ που φοιτούν ή άλλο φορέα
- δεν έχουν υπερβεί, κατά το ακ. έτος 2018-19, τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου
- το κατά κεφαλήν εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.500 ευρώ, βάσει δήλωσης στην οποία περιλαμβάνονται ως υπόχρεοι ή ως εξαρτώμενα μέλη
-έχουν επιτύχει στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματός τους, κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-2018), πλην των πρωτοετών
- δεν λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια του διαστήματος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (1/10/2018-30/6/2019) υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία
 
Η υποτροφία χορηγείται για διάστημα 9 μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 380 ευρώ/μήνα για όσους/όσες σπουδάζουν εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας τους ή 200 ευρώ/μήνα για τους/τις υπόλοιπους/-ες
 
Οι αιτήσεις, που επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 4 έως 20 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα 15.00) στη διεύθυνση http://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr
 
Οι επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα κληθούν να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που θα θέσει το ΔΣ του ΙΚΥ  την οριστικοποιημένη αίτηση με όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν και όσα κατά περίπτωση προβλέπονται από την προκήρυξη για την απόδειξη συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, καθώς και οποιδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό τυχόν κρίνει σκόπιμο το ΙΚΥ.
 
Τεχνική (κωδικοί, σύνδεση, υποβολή, αποθήκευση) και διοικητική (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες) υποστήριξη για την υποβολή αίτησης για την εν λόγω υποτροφία παρέχεται μέσω της εφαρμογής http://www.iky.gr/support και στα τηλέφωνα: 210 372 -6358 και -6360 (Δε-Πα, 9.00-15.00)
 
Επισημάνσεις σχετικά με τη λήψη στεγαστικού επιδόματος για το ακ. έτος 2018-19
- σε περίπτωση που αιτών/ούσα καταστεί δικαιούχος της εν λόγω υποτροφίας και εισπράξει το σύνολό της, θα παραιτηθεί αμέσως του δικαιώματος είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος
-σε περίπτωση που δικαιούχος της εν λόγω υποτροφίας λάβει το στεγαστικό επόδομα πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, θα ενημερώσει αμέσως το ΙΚΥ
- σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λάβει το στεγαστικό επίδομα και το σύνολο της υποτροφίας, θα επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα