ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ)

Το ΥΠΑΙΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών, για Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ως εξής :
  
Σλοβακία

- 15 μήνες (σύνολο) υποτροφίας σε Υ.Δ. για έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται από 5 (κατ’ ελάχιστο) έως 10 μήνες (κατά μέγιστο) στο σύνολο των υποτρόφων που θα προκύψουν. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί από 15/9/2020 το νωρίτερο έως 30/8/2020 το αργότερο.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΑΙΘ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (κεφ. Γ.2, σ. 4 της προκήρυξης του ΥΠΑΙΘ), με παράλληλη υποβολή στο ΥΠΑΙΘ του ειδικού εντύπου αίτησης  του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας & Αθλητισμού της Σλοβακίας και των απαιτούμενων από αυτό δικαιολογητικών,  είναι η 24η Μαρτίου 2020
 
Το ύψος της υποτροφίας είναι 330 Ευρώ/μήνα
- δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Comenius (2 -22 Αυγούστου 2020). Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης και τις δραστηριότητες του προγράμματος, τη διαμονή και τη διατροφή.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΑΙΘ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (κεφ. Γ.3, σ. 5 της προκήρυξης του ΥΠΑΙΘ) είναι η 24η Μαρτίου 2020. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, οι Έλληνες/Ελληνίδες υποψήφιοι/-ες ερευνητές/-τριες μπορούν να απευθύνονται στην κα Adela POLÁČKOVÁ
 Ε-mail: adela.polackova@saia.sk
Τel.: +421 2 5930 4737
Skype: "live:adela.polackova"
 
Τσεχία

- μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου σλαβονικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Καρόλου στην Πράγα (από 24 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2020)
- 1 υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλαβονικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην Brno (από 18 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου 2020)

 
Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης, διαμονή, διατροφή και τις εκδρομές που συμπεριλαμβάνονται σε έκαστο πρόγραμμα.
  
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΑΙΘ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (κεφ. Γ.3, σ. 5 της προκήρυξης του ΥΠΑΙΘ), με παράλληλη υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης  και των δικαιολογητικών που απαιτεί η χώρα, για οποιοδήποτε από τα 2 θερινά προγράμματα, είναι η 16η Μαρτίου 2020
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 
1. Εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. έρευνα ή θερινό σεμινάριο) από το ΥΠΑΙΘ για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλλουν επιπρόσθετα την αίτηση και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά/πρόσθετα αντίγραφα δικαιολογητικών που απαιτεί η κάθε χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στις ιστοσελίδες/έντυπα οδηγιών εκάστου προγράμματος.

2. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ανά χώρα είναι αποκλειστικές.

3. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση των υποτροφιών ανήκει στη δικαιοδοσία της χώρας υποδοχής, σύμφωνα με την πρόταση του εθνικού φορέα (ΥΠΑΙΘ).

4. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα υποδοχής, υποψήφιοι/-ες για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών/έρευνας/θερινού σεμιναρίου, μπορούν να είναι όσοι/-ες έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1976.
 
5. Η αίτηση προς το ΥΠΑΙΘ περιλαμβάνεται στο παράρτημα της προκήρυξης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Υποβάλλεται, με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά/αίτηση από τη χώρα υποδοχής), στις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω ανά πρόγραμμα, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
 
Πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά προς το ΥΠΑΙΘ, παρέχονται από το ανωτέρω Τμήμα, στο τηλ.: 210 344 2404 (κα Χωραφά)