Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2020-21

 

Σύμφωνα με τη Φ.153/ 133841/Α5/6.10.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την παραπάνω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 7 μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2020
 
Για την εγγραφή τους, οι εισαγόμενοι/ες  στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται μέσα σε αυτήν την προθεσμία να:

Βήμα 1ο : επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για συμπλήρωση αίτησης εγγραφής και υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα αναφέρει ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και β) πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους

Βήμα 2ο : εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση

Βήμα 3ο : αποστείλουν, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και σύμφωνα με τη Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020), με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, μαζί με

  1. τρεις (3) μικρού μεγέθους φωτογραφίες,
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου/άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους (ονομαστικά στοιχεία και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και
  3. τα απαιτούμενα ανά κατηγορία (1-5) δικαιολογητικά

  

Για

  • οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων
  • πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα, εφόσον δεν διαθέτετε υπολογιστή

οι επιτυχόντες/-ούσες μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 

Στην ίδια προθεσμία, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr καλούνται όπως αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους αίτηση εγγραφής, υπεύθυνη δήλωση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως παραπάνω, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους:
 

Οι επιτυχόντες (άρρενες) της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017), με κυπριακή καταγωγή, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας (απολυτήριο), μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού.

Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2020-21), εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση έως τις 15 Νοεμβρίου 2020.

 

Σημαντική επισήμανση για την Υπεύθυνη Δήλωση:

Σε ό,τι αφορά την/τις απαιτούμενη/-ες Υ.Δ., οι προς εγγραφή στο ΑΠΘ επιτυχόντες/-ούσες αυτής της κατηγορίας, που βρίσκονται στην αλλοδαπή και θα αποστείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους δίνεται από τη Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

θα γίνεται δεκτή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ΕΙΤΕ α) κατά προτίμηση, από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην αλλοδαπή ΕΙΤΕ β) από τις εκάστοτε αρμόδιες προς τούτο αρχές της αλλοδαπής.  Στην περίπτωση β., η θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υ.Δ. θα πρέπει, στη συνέχεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις που αφορούν αποδοχή αλλοδαπού εγγράφου από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, ως προς την νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του υπαλλήλου/οργάνου της αλλοδαπής που έκανε τη θεώρηση, να φέρουν ΕΙΤΕ επισημείωση της Χάγης (Apostille) για τις συμβαλλόμενες χώρες, όπως αναφέρονται στο χωρίο "Επικύρωση Δικαιολογητικών" της Φ.152/ 136596/Α5/9.10.2020, ΕΙΤΕ προξενική θεώρηση για τις λοιπές χώρες.