ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2022

Σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136868/Ζ1/26.1021 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, προκήρυξαν το πρόγραμμα IKYDA, με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα 2 έτη (1.7.2022 έως 30.6.2024) και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τα 10.000 ευρώ/έτος

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών (Ελλάδας-Γερμανίας).

Η συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών
αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό/-ή υπεύθυνο/-η για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι/-ες καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.

Μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ/ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, Υ.Δ., μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες.

Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ για την Ελλάδα - DAAD για την Γερμανία) από τον/την επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η της αντίστοιχης ομάδας. Η αίτηση από ελληνικής πλευράς εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό/Γερμανίδα εταίρο στη DAAD.

Οι αιτήσεις, ελληνική και γερμανική, υποβάλλονται παράλληλα, με συνυπογραφή των 2 επιστημονικών υπευθύνων ανά χώρα, στον αντίστοιχο εθνικό φορέα, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής στη διεύθυνση foreigners@iky.gr). Υπόδειγμα της ελληνικής αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής φακέλου αίτησης, η διάρκεια και οι όροι χρηματοδότησης (παροχές ανά κατηγορία), οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω ΚΥΑ και στην προκήρυξη.

Δεν χρηματοδοτούνται:

- ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή επιστημόνων.
- διμερείς συνεργασίες που αποτελούν μέρος πολυμερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους
- αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια κ.τλ.).
- δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών

Δεν είναι επιλέξιμα:

- ερευνητικά σχέδια που αναφέρονται σε γενικής φύσεως επιστημονικά θέματα

- δαπάνες μετακίνησης της ερευνητικής ομάδας σε άλλη χώρα εκτός Γερμανίας, έστω κι αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην

- κα Α. Καρακατσάνη, τηλ: 210 372 6331, email: akarakatsani@iky.gr 

- κ. Μ. Ξαρχουλάκου, τηλ. 2103726348, e-mail: mxarhou@iky.gr