Υποτροφίες Αλλοδαπών - Αλλογενών

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο, δια μέσου του Τμήματος Σπουδών υποτροφίες σε:

αλλοδαπούς-αλλογενείς φοιτητές των Σχολών /Τμημάτων του για  προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (Β΄& Γ΄κύκλου).

Ο αριθμός των νέων, κάθε έτος, υποτροφιών καθώς και το ύψος του χρηματικού ποσού της μηνιαίας χορηγίας καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών. Οι υποτροφίες ανακοινώνονται και στον ημερήσιο τύπο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές χορηγούνται σε φοιτητές ενδιαμέσων ετών (όχι σε πρωτοετείς) και μπορούν να ανανεώνονται για τόσα έτη όσα προβλέπει η Πανεπιστημιακή νομοθεσία ως ελάχιστο όριο ετών φοίτησης σε κάθε Σχολή/Τμήμα.

Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές διακρίνονται σε: α) διετούς διάρκειας για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που ισχύει σε κάθε Σχολή/ Τμήμα, β) τριετούς διάρκειας φοίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγούνται για ένα (1) έτος αρχικά και μπορούν να ανανεωθούν για δύο (2) έως τρία (3) συνολικά έτη.

Για το ακαδ. έτος 2012-2013 μπορείτε να δείτε: την Ανακοίνωση , καθώς και το έντυπο αίτησης για Προπτυχιακούς φοιτητές και για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές