Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ έχουν:

 • οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • οι κάτοχοι απολυτηρίου άλλου τύπου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, οι οποίοι απέκτησαν τη βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών στις Σχολές και τα Τμήματα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικές κατηγορίες εισαγομένων Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/20.2.07 (ΦΕΚ.272/1.3.07 τ.Β΄ ), (www.minedu.gov.gr).

 1. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων.
 2. Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων.
 3. Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό.
 4. Α. Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
  Β. Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
 5. Υπότροφοι Αλλογενείς – Αλλοδαποί και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
 6. Υπότροφοι Ομογενείς.
 7. Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης.
 8. Διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας.
 9. Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες  5% (Ν.3794/09)

Οι υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.