Υποβολή της Αίτησης

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο Τμήμα Σπουδών στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54124
ΕΛΛΑΣ

Η αίτηση μπορεί -σε εξαιρετικές περιπτώσεις- να υποβληθεί και με email ή φαξ, αλλά τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς για να ελέγχεται η γνησιότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να είναι εμπρόθεσμη. Η σφραγίδα ταχυδρομείου και ημερομηνία του email ή του φαξ λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Τμήμα Σπουδών δεν μετρά ως προθεσμία.

Εφόσον για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορείτε να υποβάλλετε ταυτόχρονα και τα δικαιολογητικά, έχετε περιθώριο 15 ημερών για να συμπληρώσετε τα δικαιολογητικά στην αίτησή σας. Μετά την παρέλευση και αυτού του διαστήματος η αίτηση θεωρείται αυτόματα ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος και εφόσον το πρόγραμμα παραμένει ενεργό (τα σχετικά κονδύλια είναι διαθέσιμα) οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τον Οκτώβριο και μετά. Όσοι υπέβαλαν αίτηση, χωρίς επιτυχία, σε προηγούμενα έτη, μπορούν να υποβάλουν ξανά εκ νέου και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Αιτήσεις προηγούμενων ετών δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και από υποψηφίους που οικειοθελώς παραιτήθηκαν της διαδικασίας επιλογής ή υποτρόφους που ακύρωσαν ή διέκοψαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Υποβολή αίτησης χωρίς δικαιολογητικά ή δικαιολογητικών χωρίς αίτηση δεν συνιστά υποψηφιότητα. Λαμβάνονται υπόψη μόνο πλήρεις φάκελοι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται άπαξ και δεν λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε νέα αίτηση.

Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.