ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2ου & 3ου ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (28.2.2017)

Το Κοινοφελές Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ προκήρυξε, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, το 40ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και το 18ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (α. σε ΑΕΙ και β. ΤΕΙ μόνον εφόσον το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο ΑΕΙ της Ελλάδας), σε προγράμματα σπουδών πλήρους παρακολούθησης (όχι μερικής, όχι εξ' αποστάσεως).
 
Και τα δύο προγράμματα υποτροφιών απευθύνονται σε Έλληνες/Ελληνίδες (ιθαγένεια ή/και εθνικότητα) και αφορούν σε όλους τους κλάδους σπουδών και τις ειδικότητες, πλην των κλάδων της Μετάφρασης-Διερμηνείας, της Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας & Συντήρησης Έργων Τέχνης, των Αρχαιοτήτων, του Βιβλίου, του Υφάσματος.
 
Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αποφοίτους όλων των κλάδων με έτος γέννησης το 1987 (ή το 1984 για αποφοίτους Ιατρικής) και μετά,  για μία μόνο ειδίκευση ανά γνωστικό πεδίο και για ένα μόνο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου γίνεται σε συνάρτηση με την ειδίκευση και με βάση τις επιδιωκώμενες σπουδές και όχι με βάση αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται συστημένα στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται σε έκαστη προκήρυξη, με την αντίστοιχη ένδειξη προγράμματος και τον ατομικό κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, έως τις 28.2.2017. Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης/αποστολής δικαιολογητικών μπορεί να γίνει δεκτή και αλλαγή προγράμματος σπουδών, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fph@onassis.org ή στο τηλ: 210 3713 051-57
 
Συνίσταται η προσεκτική μελέτη της προκήρυξης εκάστου προγράμματος για τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που το διέπουν, ΠΡΙΝ την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης.
 
Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος βρίσκονται αναρτημένα σχετικά υποδείγματα δικαιολογητικών,  λίστα συχνών ερωτήσεων και ο κανονισμός χορήγησης υποτροφιών, που αφορούν όλα τα προγράμματα.