ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Υ.Δ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ (EFPL) ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Marie Skłodowska-Curie

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση της Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) σχετικά με την προκήρυξη 18 θέσεων Υ.Δ., με υποτροφία αριστείας χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα  Marie Skłodowska-Curie, σε οποιοδήποτε από τα 19 προσφερόμενα προγράμματα διδακτορικών σπουδών της Σχολής.
 
Οι συγκεκριμένες θέσεις αριστείας προσφέρουν, επιπλέον του ακαδημαϊκού προγράμματος, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά στα campus της EPFL (Lausanne, Neuchâtel, Valais, Fribourg)
α) διεξοδική εκπαίδευση σε μεταφερόμενες και επιχειρηματικές δεξιότητες, σε συνδυασμό με
β) άσκηση εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, δυνάμενη να διεξαχθεί και εκτός Ελβετίας, διάρκειας από 6 έως 24 μήνες,
με στόχο τον προσανατολισμό των ωφελουμένων στη δημιουργία της δικής τους νεοφυούς επιχείρισης (start up)  
 
Το ύψος της υποτροφίας είναι 1.855 ευρώ/μήνα (1.) και η διάρκεια της είναι 48 μήνες.   Για τους Υ.Δ. δεν υπάρχουν δίδακτρα.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε δύο χρονικά διαστήματα:
- 1 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Ιανουαρίου 2018 (17:00 CET)
- 1 Φεβρουαρίου 2018 έως 16 Απριλίου 2018 (17:00 hr CET).
σε πλατφόρμα η οποία ανοίγει και παραμένει ανοιχτή μόνο εντός των καθορισμέων προθεσμιών.
 
Η εκκίνηση των διδακτορικών σπουδών μπορεί να γίνει το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2018
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ: +41 21 693 5373 και στο email: research.office@epfl.ch
 
---------------------
1. Οι θέσεις Υ.Δ. στην EPFL είναι έμμισθες, ακολουθώντας την κλίμακα των διδακτορικών βοηθών της Σχολής, η οποία ξεκινάει από τα 51.100 ελβετικά φράγκα (μεικτά/χρόνο). Η υποτροφία καλύπτει μέρος του μισθού. Η κάλυψη του υπολοιπόμενου μέρους του μισθού είναι ευθύνη του επόπτη της διατριβής.