ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ (31.8.2018)

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανάδειξη πτυχών της ιστορίας και του πολιτισμού της καθώς και του υλικού του Ιστορικού Αρχείου και των Συλλογών του Μουσείου της, απονέμει, δια της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, τις εξής υποτροφίες:
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΑΡ»
 
Η υποτροφία «ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΑΡ», ύψους έως 3.000 ευρώ, απονέμεται, κάθε ακαδημαϊκό έτος, για πρωτότυπη και ανέκδοτη μελέτη, με ελάχιστο όριο της 9.000 λέξεις, η οποία ανταποκρίνεται στους στόχους που ορίζει ο φορέας ή και σε συγκεκριμένη θεματική που μπορεί να τίθεται με την κατ’ έτος προκήρυξη της υποτροφίας. Συνεκτιμώνται η χρήση πρωτότυπου αρχειακού υλικού είτε του Ιστορικού Αρχείου και των συλλογών του Μουσείου της Ι.Κ.Θ. είτε και άλλων αρχείων και συλλογών, η αξιοποίηση άγνωστων ή παραγνωρισμένων αρχειακών συλλογών και η χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ψηφιακού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδας κ.λπ.)
 
Δεκτοί/-ές ως υποψήφιοι/-ες γίνονται εν ενεργεία φοιτητές/-τριες και απόφοιτοι/-ες οιουδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ και του ΠΑ.ΜΑΚ., ηλικίας έως 30 ετών (31 για άντρες υποψηφίους που έχουν εκπληρώσει τα στρατιωτικά της καθήκοντα ή γυναίκες μητέρες) κατά την προθεσμία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2018 στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, ηλεκτρονικά στο studiesjewish@gmail.com συνοδευόμενες από: αντίγραφο της μελέτης, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και μόνο για τους υποψήφιους/-ες άνω των 30 ετών (31), είτε πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (άρρενες) είτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (γυναίκες με παιδί)
 
Η επιτροπή αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας αποτελείται από τους κ.κ. Γεώργιο Αντωνίου Επίκουρο Καθηγητή της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, Βασίλειο Γούναρη, Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας του ΑΠΘ, Στράτο Δορδανά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ.
 
Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απονείμει υποτροφία κατά την κρίση σε πλέον της μίας μελέτης και αντίστοιχα να διανείμει το χρηματικό έπαθλο στους/στις επικρατέστερους/-ες υποψήφιους/-ες ή/και να προκρίνει την απονομή εύφημης μνείας.
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΦΙΧΑ»
 
Η υποτροφία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΦΙΧΑ», ύψους έως 1.000 ευρώ, απευθύνεται σε εν ενεργεία φοιτητές και φοιτήτριες[1] οιοδήποτε Τμήματος του ΑΠΘ. Η υποτροφία απονέμεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε φοιτητή ή φοιτήτρια, που έχει επιλέξει και επιτύχει, σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, σε δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, με βαθμό εννιά (9) κατ’ ελάχιστο, και έχει επιπρόσθετα εκπονήσει εργασία ή διεξαγάγει έρευνα –κατά το δυνατόν πρωτότυπη- σε θέμα σχετικό με την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψιν η πρωτοτυπία της εργασίας/έρευνας (κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης) και ο Μ.Ο. των υπολοίπων μαθημάτων.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2018 στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, ηλεκτρονικά στο studiesjewish@gmail.com, συνοδευόμενες από: αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και αντίγραφο τυχόν εργασίας/έρευνας. 
 
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Αντωνίου, Επίκουρο Καθηγητή της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών ΑΠΘ, Βασίλειο Γούναρη, Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας του ΑΠΘ, και Λέοντα Ναρ, Διδάκτορα Φιλοσοφικής και συγγραφέα.
 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για τα δύο υποτροφίες θα γίνεται στο χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η απονομή των υποτροφιών θα γίνει σε ειδική τελετή υπό την αιγίδα της Ι.Κ.Θ., λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο  studiesjewish@gmail.com

[1] Κατ’ εξαίρεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, γίνονται δεκτοί/-ές ως υποψήφιοι/-ες και απόφοιτοι/-ες, οι οποίοι/-ες ήταν εν ενεργεία φοιτητές/-τριες κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16 και 2016-17) λειτουργίας της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του ΑΠΘ, πριν τη θεσμοθέτηση του εν θέματι βραβείου

 

Συνημμένα Αρχεία: