ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22), ΘΕΡΙΝΑ/ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2021) -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με μήνυμα του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας, της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ,  η Εσθονική Κυβέρνηση έχει προκηρύξει πρόγραμμα υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ως εξής :

 

Α. Κινητικότητα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής
 
Επιδοτείται βραχύχρονη (έως 9 ημέρες με 45 ευρώ/ημέρα) ή μακρόχρονη (από 10 μέρες έως 10 μήνες με 660 ευρώ/μήνα) παραμονή σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Εσθονίας, εντός του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Τα ποσά καταβάλλονται στο ίδρυμα υποδοχής για την κάλυψη/πληρωμή δαπανών του ερευνητή/της ερευνήτριας. Η κινητικότητα μπορεί να αφορά έρευνα, διδασκαλία, επιστημονικό έργο, συνεργασία με συναδέλφους κ.λπ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα οποία συμπεριλαμβάνεται επιστολή επιβεβαίωσης από το ίδρυμα υποδοχής της Εσθονίας για την περίοδο παραμονής/απασχόλησης σε αυτό, από 1 Απριλίου έως 1 Μάϊου 2021.  

 

Β. Σπουδές/Κινητικότητα

Επιδοτείται α) κινητικότητα, από τουλάχιστον 30 ημέρες έως 10 μήνες, για φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών και β) σπουδές πλήρους φοίτησης, σε

  • Προπτυχιακό επίπεδο (Α΄ κύκλος σπουδών): αφορά προγράμματα σπουδών σχετιζόμενα αποκλειστικά με την Εσθονική γλώσσα και τον πολιτισμό.
  • Μεταπτυχιακό επίπεδο (Β΄ κύκλος σπουδών), συμπεριλαμβανομένης της διδακτορικής διατριβής (Γ΄ κύκλος σπουδών): αφορά όλους τους κλάδους σπουδών.

 

Το ύψος της υποτροφίας είναι 350 ευρώ/μήνα για τον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και 660 ευρώ/μήνα για το Γ΄ κύκλο σπουδών, είτε πρόκειται για κινητικότητα είτε για σπουδές πλήρους φοίτησης. Η υποτροφία καταβάλλεται δια του εσθονικού ιδρύματος υποδοχής.

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα οποία συμπεριλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  της Εσθονίας, από 1 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2021

 

Γ. Θερινά Σχολεία Εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού και αγγλόφωνα Θερινά και Χειμερινά Σχολεία Εσθονικών Πανεπιστημίων
 
Αφορά σε φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς/-ές, μεταπτυχιακούς/-ές, Υ.Δ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης. Για την υποβολής της αίτησης υποτροφίας απαιτείται προεγγραφή στο Σχολείο της επιλογής του/της υποψήφιου/-ας υποτρόφου.
 
Η υποτροφία καλύπτει α) τα τέλη φοίτησης, κατ’ ανώτατο όριο 500 ευρώ, και β) τη διαμονή, κατ’ ανώτατο όριο 25 ευρώ/ημέρα για έως 28 ημέρες, για τη συμμετοχή σε θερινά σχολεία Εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού ή σε αγγλόφωνα θερινά και χειμερινά σχολεία των Εσθονικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η υποτροφία καταβάλλεται στο Ίδρυμα υποδοχής για την κάλυψη των παραπάνω. Τα θερινά σχολεία θα διενεργηθούν αποκλειστικά on-line. Η διαμονή θα επιδοτηθεί μόνο στην περίπτωση που κάποιο χειμερινό σχολείο πραγματοποιηθεί in situ
 
Η αίτηση για την υποτροφία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή σε θερινό/χειμερινό σχολείο Εσθονικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, από 1 Απριλίου έως 1 Μάϊου 2021.  

 
Οι αιτήσεις για όλα τα παραπάνω υποβάλλονται, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη, εδώ
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στη  συντονίστρια των υποτροφιών του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εσθονίας, κα Liis Uulman
Ε-mail: liis.uulman@harno.ee
Τel.: +372 699 9395