ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά όσων επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

 

α) Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών

 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

 

Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) -  οι οποίοι/-ες δύνανται να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού

έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

 

Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται επίσης με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου από τη διενέργεια των εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους, και  αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

 

Ειδικά για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22, δείτε παρακάτω τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη τους, ανά Τμήμα του ΑΠΘ:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος και η Γραμματεία ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

 

Το εξάμηνο κατάταξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα 6ετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, οι κατατασσόμενοι /-ες απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης και υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι/-ες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

 

Σύμφωνα με τη 57118/Ζ1/15-5-20 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ η ακαδημαϊκή ταυτότητα με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) δεν παρέχεται σε φοιτητές που εγγράφονται στα ΑΕΙ και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, χορηγείται όμως σε όσους και όσες εγγράφονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ως κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

 

Πληροφορίες: Ιωάννα Κορπίδου

Τηλέφωνο: 2310 994168

e-mail: iwanna@ad.auth.gr