Εισαγωγή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Με στόχο τη διεπιστημονικότητα και την εμβάθυνση των γνώσεων των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων σε ιδιαίτερους τομείς της επιστήμης τους, συγκροτήθηκαν και λειτουργούν στις Σχολές/Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που είτε οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), είτε σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ν. 3685/2008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΑΠΘ
Ν. 3794/2009
Ν. 4301/2014
N.4249_2014
Ν.4429_2016

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πληρέστερη ενημέρωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μπορούν να επισκεφθούν το Τμήμα Σπουδών στο Κτίριο Διοίκησης Καραθεοδωρή http://www.auth.gr/map.
 

Εισαγωγή σε Προγράμματα Διδακτορικών Διατριβών
(Ν.3685/2008 και Ν.4009/2011)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον γ΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος.

Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που εξειδικεύονται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, να γίνονται δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σχολής/ του Τμήματος και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Σχολή/το Τμήμα.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα επτά πλήρη ημερολογιακά έτη.


Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

 Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται  οι  σχετικές λεπτομέρειες.

Σε εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει με ΑΕΙ του εξωτερικού Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

πληροφορίες - επικοινωνία:
Πηνελόπη Συμεωνίδου
Τηλ. (+30) 2310 99 6743
Φαξ: (+30) 2310 99 5112
e-mail: psymeoni@ad.auth.gr